Forside Motorvejskort Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt
Udgravninger Holstebro Museum
Arkæologien og Holstebro Museum


Kort om Museet Holstebro Museum er en del af De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.
Holstebro Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med arkæologisk og nyere tids ansvar. Det arkæologiske ansvarsområde dækker Holstebro, Lemvig og Struer kommuner.

Status efter syv måneders prøvegravning 28-10-2014

Holstebro Museum har siden 1. april 2014 været i gang med at forundersøge de berørte arealer af den kommende motorvej mellem Holstebro og Herning. I øjeblikket arbejder syv arkæologer fra Holstebro Museum på den 20,5 km lange strækning af vejen, som skal forløbe i Holstebro Kommune.
 

Arkæologerne har i løbet af de sidste godt syv måneder pløjet sig igennem over otte km af det tracé, som bliver til den nye vej. Det har ført til flere nye spændende lokaliteter. Museet har lavet forundersøgelser fra hver sin ende af vejen – både mod syd og mod nord. Det er hovedsageligt mod nord, at der er fremkommet nye lokaliteter. De spænder bredt i tid; fra yngre stenalder til 1700-1800-tallet.

Det mest interessante af det, vi graver lige i øjeblikket, er en helt række af lokaliteter, som kan forbindes med jernudvinding. Lokaliteterne dækker over både bebyggelse, værksteds- eller forarbejdningsområder samt grave. Meget tyder på, at jernudvindingen kan have foregået over længere tid, men muligvis centreret omkring romersk jernalder i perioden Kristi fødsel til ca. 375 e. Kr. Lokaliteterne strækker sig over et par km i den del af tracéet, som forløber nord om Mejrup Kirkeby.

 

I to jordfæstegrave, som knytter sig til jernudvindingen, blev der ud over gravgaver i form af fine lerkar, fundet et lag af jernslagger, som er blevet brugt til at dække graven. Slaggerne er flyttet til gravpladsen, og de er derfor ikke tilfældigt udvalgt som gravdække. Det er museets foreløbige tanke, at slaggerne skal indikere, at i gravene var ”jernmændene” lagt - altså de mænd, som har stået for jernudvinding og har haft det som deres særlige kompetence.

--------------------------------------------------------------------------------

En uventet gravplads 08-08-2014

Arkæologerne har nu været i fuld gang med at undersøge jorden for skjulte fortidsminder forud for motorvejsbyggeriet i et godt stykke tid.

I tirsdags dukkede der helt uventet en gravplads op på en mark imellem Mejrup og Moseby. Gravpladsen er fra tiden lige efter Kristi fødsel.
 

Gravpladsen består foreløbigt af to store jordfæstegrave og en enkelt urnegrav. I de store jordfæstegrave er de døde blevet begravet med et fornemt udstyr bestående af forskellige lerkar. Graven er blevet dækket med et tykt lag af sten og klumper af jernslagge.

I urnegraven havde den døde fået en kniv med sig i graven. Vi afsøger marken med metaldetektor for at se, om der skulle være yderligere metalgenstande, som kan stamme fra andre grave, som er blevet pløjet i stykker ved markarbejde.

Vi forventer at undersøge gravpladsen et par uger endnu.

 

 

 

 

 


Kort over Holstebro Museums arbejdsområde


Et stort arbejde venter forude 27-03-2014

Arkæologisk afdeling på Holstebro Museum står lige nu over for sin største prøvegravning til dato. Folketinget har i december 2013 endeligt vedtaget motorvejen mellem Herning og Holstebro Nord, og det betyder, at arkæologerne på Holstebro Museum de næste par år må rykke alle mand af huse for at undersøge de berørte arealer inden Vejdirektoratets entreprenører kommer på banen. Den samlede nye vejstrækning i Holstebro Kommune bliver på 20,5 km.

Forudgående arbejde Ved store anlægsarbejder samarbejder museet altid tæt med bygherre i forhold til planlægning af projektet, så de arkæologiske undersøgelser kan foregå i god tid, inden bygherre skal i gang. Således udfærdigede Holstebro Museum allerede i løbet 2011 og 2012 en arkæologisk analyse til Vejdirektoratet, som havde til formål at bedømme de berørte områders potentiale for bevarede fortidsminder samt vurdere intensiteten og karakteren af sådanne jordfaste fortidsminder. Denne analyse har Vejdirektoratet kunnet bruge i deres arbejde med at fastlægge den endelige linjeføring og lave tidsplan for projektet. På den måde er de arkæologiske undersøgelser inkorporeret i projektet fra starten.

Ukendt land Det er et meget varieret landskabsbillede, som motorvejsstrækningen gennemløber. Den nordlige del af strækningen skærer gennem et ungglacialt morænelandskab, der mod syd danner grænsen for isens udbredelse under sidste istid. Området er generelt ret kuperet med mange småbakkede flader, og jordbunden består af ler. Bakkefladerne har oprindeligt været omgivet af talrige engdrag og vandhuller. Ved foden af dette urolige morænelandskab ligger den flade, sandede Karup hedeslette, som er dannet af den afsmeltede isbræ. I hedefladen har åerne skåret sig ned og dannet brede engdale i bunden, hvor motorvejen berører ådalene ved Storåen, Tvis å samt Savstrup å. Den sydlige del af strækningen forløber hen over nordranden af Skovbjerg Bakkeø, som er dannet under næstsidste istid. Landskabet er her bølget med udviskede former og jordbunden består overvejende af bakkesand med stedvise lerede områder. For hele motorvejsstrækningen gælder det, at der kun er gjort få fund af fortidsminder i selve tracéet. Der er registreret nogle overpløjede gravhøje. Hele området er forholdsvist ukendt for museet, da der ikke før har været store arkæologiske undersøgelser i området. Det er forventeligt, at der vil være mange hidtil uregistrerede fortidsminder i hele tracéet.

 

Skovlen skal i jorden På nuværende tidspunkt ved vi, at de berørte arealer til motorvej, arbejdsarealer, regnvandsbassiner og meget mere udgør ca. 244 ha jord. Heraf har vi på forhånd kunnet frigive ca. 9 ha, da der her allerede er nyere asfalterede veje, jernbaner samt andre konstruktioner, som menes at have ødelagt eventuelle fortidsminder. De øvrige ca. 235 ha bliver i de kommende år systematisk prøvegravet for at afdække, om der skulle være fortidsminder, som ligger skjult under muldjorden.

En så stor prøvegravning kræver et tæt samarbejde med bygherre og er en udfordring både fagligt, logistisk og administrativt for et mindre lokalmuseum. Vi har dog forberedt os grundigt og har gjort god brug af erfaringerne fra vore kolleger på nabomuseerne mod øst og syd, som allerede har prøvet kræfter med store motorvejsudgravninger. Der er ingen tvivl om, at staben af arkæologer på museet kommer til at vokse de kommende år. Herudover forventer vi også at antallet af prikker på det arkæologiske kort over Holstebro-området bliver mange flere. Vi håber, at hidtil tomme felter bliver udfyldt, og at vi opnår en større forståelse for bebyggelsesstrukturen i vores område i oldtiden

--------------------------------------------------------------------------------

Første spadestik 01-04-2014

Den 1. april 2014 fik arkæologerne fra Holstebro Museum endelig skovlen i jorden i forbindelse med forundersøgelserne forud for den kommende motorvej mellem Herning og Holstebro. Vi startede med to gravehold med hver deres maskine - ét hold i nord og ét hold i syd.

Vi kunne naturligvis ikke dy os for at markere øjeblikket standsmæssigt med "klipning" af den røde snor.

Allerede på første gravedag var der bid, da der blev fundet ringgrøfter, som kan være resterne af et gravanlæg fra førromersk jernalder (500 f. Kr.- Kristi fødsel).

 Kilde: Tekst og foto  Holstebro Museum

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net