Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Biologer havde kun lovord.
 
 

Tvis å broen medio september 2018.

 

Holstebro Lokalhistoriske Klub (HLK) mødtes her først i november måned med biologerne Niels Krogh Kristensen og Mads Nedergaard fra henholdsvis Vejdirektoratet og Holstebro Kommunes Natur- og Miljøafdeling for at fortælle om sikring af miljø, fauna og flora under bygningen af Holstebromotorvejen.

Af Frede Rosenberg

Mødestedet -Tvis Å-broen, hvor entreprenørfirmaet A/S Aarsleff snart er færdig med at bygge den ca. 225 meter lange dalbro - var valgt af biologerne som en lokalitet med en særlig bevaringsværdig natur.

Tvis Å- broen og en hængesæk

Ved Tvis Å skal broen bygges henover et meget følsomt og værdifuldt naturområde med mange dyr, en særlig værdifuld eng med orkideer og en flydende flere meter tyk ø af sammenfiltrede rødder på tørv - en såkaldt hængesæk.

Under rundturen på og ved motorvejsbroen, der kun mangler at få støbt et brofag, udpegede biologerne, hvordan der er taget højde for, at naturen berøres mindst muligt under byggeriet.

Krondyrene

Næppe nogen anden foranstaltning til gavn for naturen (specielt krondyrene) har været større end bygningen af faunabroen over den kommende Holstebromotorvej til et tocifret millionbeløb.

Niels Krogh Kristensen oplyser, at der er mange krondyr i området, og bestanden skal sikres bedst muligt, så der også er noget at se på om 100 år.

”Vi har sat vildtkameraer op på en strækning ved Silkeborg, der kan vurdere effekterne af de etablerede faunapassager og jeg så gerne, at der om nogle år gennemføres en overvågning her på den store faunabro lige ved kommunegrænsen også,” siger Niels Krogh Kristensen.

 
 

Flydespærrer er klar til brug, såfremt der skulle være optræk/konstateret for eks et olieudslip. Foto: Ejgil Basselbjerg

Langs arbejdsbroen er opsat tagrender, der kan opfange forurenet vand fra broen. Vandet føres over til en nedfældningstank. Som en yderligere foranstaltning til at opfange skadelige stoffer/væsker tabt på arbejdsbroen, er jernpladeunderlaget på broen svejset sammen. Foto: Ejgil Basselbjerg

For at de naturbeskyttede arealer under motorvejsbroen ved Tvis Ådal kun berøres, hvor broen har bærende søjler, er den midlertidige arbejdsbro og understøtninger anbragt på nedrammede jernrør, der fjernes, når byggeriet er færdigt. Det skal også bemærkes, at hængesækken er uberørt andre steder under motorvejsbroen. Foto: Ejgil Basselbjerg

 

 

Biologerne Niels Krogh Kristensen (Vejdirektoratet, tv) og Mads Nedergaard (Holstebro Kommune)  gav udtryk for, at de har et meget konstruktivt samarbejde  med de mange involverede entreprenører og deres mandskab. Indbyrdes gælder det samme – vi løser de miljømæssige udfordringer, som kommer undervejs i et stort motorvejsbyggeri, som de bemærkede. Foto: Thorkild Fleng

 

Vegetation genskabes ved arbejdsområderne ved Storå, Savstrup Å og Gammelby Bæk

Under motorvejsbroen over Tvis ådal berøres de naturbeskyttede arealer med hængesæk og eng med orkideer mindst muligt ved anlægsarbejdet, bl.a. ved anlæggelse af midlertidig arbejdsbro hævet over de naturbeskyttede arealer.

 

Derimod er naturen på de naturbeskyttede arealer under motorvejsbroerne ved Storå, Savstrup Å (undtagen et areal med hængesæk) og Gammelby Bæk, ikke helt så højt kategoriseret. Her lægges det øverste muldlag i depoter og afmærkes for senere, når motorvejen er færdig, at blive lagt tilbage i det oprindelige område. På den måde bevares frøpuljen og vegetationen og landskabet genskabes under broerne i ådalene.

Her ses noget af den jord, der skal lægges tilbage efter byggeriet af Savstrup Å-broen. bunkerne af jord er aftegnet på et kort, så man kan se, hvor de skal ligge igen og hvilket lag af jorden det er, så de også kommer i jorden igen i den rigtige rækkefølge. Foto og tekst: Søren Langkjær

 

Stor vandsalamander og spidssnudet frø

Dyrene er med på EU’s lister over beskyttede dyrearter, og derfor er Danmark forpligtet til at beskytte dem og deres levesteder. De fredede dyrearter er kortlagt i VVM-fasen, og der er foretaget afværgeforanstaltninger til bevarelse af dyrenes økologiske funktionalitet.

 

Og der gøres da også meget i forbindelse med  motorvejs-byggeriet for at sikre deres fremtid.

 

- Der opsættes paddehegn, laves padderør under motorvejen og etableres/genskabes vandhuller. Endemålet er ca. 60 vandhuller i kommunen. Nogle af de eksisterende vandhuller oprenses og nye graves ud godt hjulpet af berørte lodsejere.

 

Andre faunapassager langs Motorvejen

Erstatningsarealer

Efter gældende praksis skal der ydes erstatningsnatur svarende til det dobbelte af den beskyttede natur, der inddrages til motorvejen. Det er kommunen, der skal godkende et areal, som skal have et godt potentiale til at udvikle vegetation til de naturtyper som i løbet af nogle år naturligt vil falde ind under naturbeskyttelse.

 

Foreløbigt er der udpeget et samlet areal på ca. otte hektar - omfattende skov, hede, eng, vandområder m.fl. Erstatningsområdet skal formentlig etableres ved Morrevej. Arealet bliver tinglyst med servitutter.

 

Ros til entreprenørerne og deres folk

- Vi tror, at vi lander biologisk rigtigt ved motorvejs-byggeriet. Vi vil også rose entreprenørerne og deres folk for, at vi har kunnet benytte deres ekspertise, sagde de to biologer flere gange.

 

 

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net