Forside Motorvejskort Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt
 


Lodsejere håber på fornuftig vej

Konstruktiv ide. Frem for at lukke vejen foreslår lodsejere, at Kalsgårdvej får ny forgrening til Mosebyvej.
Af Frede Rosenberg
Sidste detailbesigtigel­se i Holstebro Kommune af ejendomme og jord, der må vige til fordel for den kom­mende Holstebromotorvejen, fandt sted fra tirsdag til tors­dag i forrige uge og omfat­tede stort set strækningen fra Krunderup til Hattensvej ved Viborgvej.
Kommissarius havde delt strækningen op i fem dele, og de berørte lodsejere var indkaldt med start på Hotel Schaumburg, hvor der blev givet en orientering om mo­torvejsprojektet. Efterfølgen­de var der mulighed for at stille spørgsmål og fremføre sine ønsker til kommissio­nen både på Schaumburg og i marken.
Den aktuelle del af den kommende motorvej adskil­ler sig væsentlig fra stræk­ningen ud forbi Tvis, hvor det er de mange vandløb og landskabsbroer, der er domi­nerende til forskel fra den aktuelle strækning, hvor det er minkfarme, vindmøller og mange krydsende veje, der skal tages hensyn til.
Skivevejskrydset med samkørselsplads placeres lige akkurat, hvor slægtsgården »Bakkegård« (tidligere benævnt Bakgaard), Skivevej 139 ligger i dag. Den ejendom er heleksproprieret og overtaget af staten pr. 1. ja­nuar i år.
Både Skivevej, Mosebyvej og Mejrup Skolevej skal føres over den kommende mo­torvej, der på lange strækninger vil blive gravet noget ned.
Risikerer lang omvej
Gårdejer og minkavler Esben Juulsgaard Brødbæk, Mosebyvej 25 hilser den kommende motorvej vel­kommen, men må så sam­tidigt konstatere, at han får store problemer med at kom­mer over til de 150 hektar jord, som han er ejer/lejer af nord for motorvejslinjen. Han driver i alt 335 hektar jord, og har endvidere ca. 25.000 mink, når der er flest. Desuden producerer han på årsbasis godt 5.000 fedesvin.
Han siger efter besigtigel­sesmøde med den store flok af embedsmænd.
»Jeg forestiller mig, at Vej­direktoratet (kommissionen red.) vil imødekomme os lodsejere og alle andre, der benytter Kalsgårdvej, ved at anlægge den foreslåede stump vej ind over markerne fra Kalsgårdvej til Henning Jensens indkørsel til Mosebyvej 33. Henning Jensen er helt med på planen. Og jeg er indstillet på, at jeg må af­give jord til den nye vej,« si­ger han.
Undgår midlertidig vej
Vejdirektoratet vil ikke ale­ne imødekomme de berørte lodsejere på trafikområdet men vil også spare en masse kroner ved at undgå at skul­le anlægge og senere fjerne en midlertidig forlægning af Mosebyvej under brobygge­riet, fremhæver han.
»Gennemføres vores for­slag ikke, vil jeg skulle køre omkring 12 kilometer længe­re med for eksempel min gyl­levogn for at komme over på den anden side af motorve­jen. Det bliver til mange kilo­meter på en dag og spild af god arbejdstid,« siger Esben Brødbæk.
Pensionist Henning Jen­sen, Mosebyvej 33, er be­kendt med forslaget om, at Kalsgårdvej føres over til Mosebyvej, så den rammer svinget på hans tilkørselsvej. De nærmere betingelser vil han forholde sig afventende til. Men siger han: »Det nye forslag er godt og vil løse mange problemer.«

Esben og naboer fik en fornuftig vej

Kompromis. Vejdirektoratet omgør beslutning om at lukke Kalsgårdvej ved den kommende motorvej.
Af Frede Rosenberg og Lars Rask Vendelbjerg

»Det er bestemt muligt at vende skråen en ekstra gang og måske finde en ny løsning.
Så malerisk udtrykte Mette Plejdrup Nielsen sig for tre uger siden til avisen. Hun er kommissarius og dermed formand for den kommission, der tager sig af statens ekspropriationer i forbindelse med motorvejsbyggeriet.
Og nu har hun været med til at trække en ny løsning i tøjet, som de lokale lodsejere omkring Kalsgårdvej ved Mejrup og Holstebro Kom­mune har foreslået
.
Frem for en lukning af Kalsgårdvej ved den kom­mende motorvej, som blev besluttet for et års tid siden, havde de foreslået, at vejen forbindes med Mosebyvej. Det er netop den løsning, Vejdirektoratet nu har ac­cepteret.
Gårdejer og minkavler Es­ben Juulsgaard Brødbæk, Mosebyvej 25, er utrolig glad for afgørelsen. »Det samme siger de lodsejere på Kalsgaardvej, som jeg har talt med. Det er godt, at vi denne gang bliver hørt. Under linjebesigtigel­sen for godt et år siden frem­kom vi forgæves med samme ønske om en forlægning af Kalsgaardvej til Mosebyvej. Måske spiller ind, at der kan spares penge ved løsningen,« smiler han.

Her refererer han til, at den nye vej kan erstatte en midlertidig forlægning af Mosebyvej ved motorvejens etablering. Lukningen af Kalsgårdvej ville have med­ført store trafikmæssige ge­ner for lodsejerne såvel nord som syd for motorvejen. Det ville gå meget ud over Es­ben Juulsgaard Brødbæk, der har en del af sine area­ler nord for den kommende motorvej.

Han og naboerne er godt tilfredse med, at det nye vej­stykke bliver en fire meter bred asfalteret kommunevej. Og de er rigtig godt tilfredse med at deres konstruktive protest har båret frugt.
Også Holstebro Kommune er godt tilfreds med løsnin­gen, siger projektkoordina­tor i Holstebro Kommune, Jeanette Lind Jørgensen.
»Fra kommunens side har vi hele tiden ønsket os en stikvej her, men det blev i første omgang afvist. Borgerne derude har sat sig sammen og fundet et rigtigt godt kompromis, som Kommissio­nen nu altså har godkendt. Det er vi rigtig glade for.«

I Vejdirektoratet glæder projektleder Jannie Winther Ipsen sig over løsningen:
»Vi er altid klar på at lytte til og indarbejde gode forslag fra borgerne. Så vi er også meget positive over for, at Kommissionen har lyttet til borgerne i denne sag. Jeg synes, det er et godt eksempel på, at borgerne kan få ind­flydelse på et vejprojekt gen­nem godt lokalkendskab og konstruktiv tilgang til tinge­ne,« siger hun.

Vejforbindelsen vil ikke fordyre projektet for Vejdi­rektoratet, da man med løs­ningen kan droppe en ellers planlagt midlertidig vej ved Mosebyvej, der kun skulle fungere i selve byggeperio­den.
Borgerne har sat sig sammen og fundet et rigtigt godt kompromis, som Kommissionen nu altså har godkendt. Det er vi rigtig glade f
or., siger - Jeanette Lind Jørgensen Holstebro Kommune.


Stor omvej

Det har været normen, at de fremmødte under disse besigtigelser har holdt lav profil - men det var bestemt ikke tilfældet onsdag efter­middag, da strækningen om­kring Kalsgårdvej blev gen­nemgået.
Lodsejerne var langtfra tilfredse med, at Kalsgårdvej skal lukkes, hvor den i dag nordfra rammer motorvejs­linjen, hvilket vil betyde, at beboerne på vejen skal køre nordpå for at finde nye veje til Mejrup og Holstebro. Især blev der slået på, at skolebør­nene, der skal til Mejrup, får
En kæmpe omvej til skolen.

En hvis befrielse og opti­misme lagde sig dog over for­samlingen, da nogle lodseje­re fremkom med det forslag, at Kalsgårdvej drejes over til Mosebyvej.
Og her er det, at win win si­tuationen opstår, idet Vejdi­rektoratet kan spare at anlægge og senere fjerne en midlertidig ca. 400 meter lang vej ved siden af Mosebyvej, såfremt man lader den eksisterende Kalsgårdvej med en forgrening over til Mosebyvej tjene som omkør­selsvej, mens brobyggeriet foretages. Fra Vejdirektora­tet blev oplyst, at det oprin­delige projekt og det foreslåe­de sikkert er udgiftsneutrale.


Dog var flere af lodsejerne skeptiske med hensyn til at tro på, at deres forslag bliver gennemført.
Gårdejer Knud Kalsgård, Kalsgårdvej 4, der er henvist til at bruge elscooter, siger, at han håber på, at der er forståelse for forslaget, idet han ellers bliver næsten af­skåret fra at køre til Mejrup.
»Dels vil vejen blive me­get længere, og dels er jeg bange for at benytte den me­get trafikerede Skivevej op til Mejrup Hindkær,« siger han.


Lodsejerne blev hørt
Borgerne fremfører ofte, at det er svært at få medhold i en sag, hvor en offentlig myndighed er modparten.
Af Frede Rosenberg
Lodsejerne på Kalsgaardvej nord for Holstebro har dog nu - jvf. besigtigelsesprotokollen -  fået medhold af Ekspropriationskommissionen, da de under detailbesigtigelsen i januar måned i år protesterede mod den af Vejdirektoratet foreslåede lukning af Kalsgaardvej, hvor den krydses af den kommende Holstebromotorvejen.


Lukningen ville have medført store trafikmæssige gener for lodsejerne såvel nord som syd for motorvejen. Ved at etablere en forlægning af Kalsgaardvej over til Mosebyvej er der også penge at spare, idet en midlertidig forlægning af Mosebyvej - under motorvejsbyggeriet - bliver unødvendig, påpegede lodsejerne.
Nu kan de konstatere, at deres konstruktive protest bar frugt.


 
 Gårdejer og minkfarmer Esben Juulsgaard Brødbæk, Mosebyvej 25, der tidligere har udtalt sig til Dagbladet, siger: ”Jeg er utrolig glad for afgørelsen, og det samme siger de lodsejere på Kalsgaardvej, som jeg har talt med. Det er godt, at vi denne gang bliver hørt. Under linjebesigtigelsen for godt et år siden fremkom vi forgæves med samme ønske om en forlægning af Kalsgaardvej til Mosebyvej. Måske spiller det denne gang ind, at der kan spares penge. Vi er også meget tilfreds med, at forlægningen liver en fire meter bred asfalteret kommunevej”.