Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

 

På forkant med motorvejen og naturen


 

 

Holstebro Kommune, Natur og Miljø, har haft besøg af Holstebro Lokalhistoriske Klub, der blev orienteret om kommunens opgaver og ansvar på miljø- og naturområdet i forbindelse med etableringen af Holstebromotorvejen.

Af Frede Rosenberg

Klubbens medlemmer, der beskriver og fotograferer Holstebromotorvejens etablering under overskriften ”mennesker og natur må vige”, havde fundet det nødvendigt at høre, hvordan natur- og miljøafdelingen arbejder, for at klubben kan leve op til målsætningen om at dokumentere nutiden til oplysning for fremtiden.

Kommunen var repræsenteret ved fagkoordinator Karin-Merete Mose, biolog Payman Hassan Sidiq og naturvejleder og biolog Bo Boysen, der fortalte, at de allerede for et år siden på grundlag af VVM-redegørelsen gik i gang med at registrere   naturværdierne på motorvejslinjen til Holstebro Nord.

 

Det var jo før, anlægsloven var vedtaget?

- Det er rigtigt, men det var klart for os, at det nok ville blive Holstebro Nord-løsningen, der blev valgt. Og sådan endte det jo også. Det var samtidig den løsning, der kom til at berøre de mest følsomme naturområder. Ikke mindst hvor vi har de fire å-dale.

- Og nu kan vi glæde os over, at vi var fremsynede og er nået så langt i det meget tidsmæssigt pressede motorvejsbyggeri-, sagde Bo Boysen. -Det har betydet, at vi har kunnet gå ind i en tæt dialog med Vejdirektoratet om, hvordan skaderne på naturen kunne begrænses. Det sker for eksempel ved at arbejdsarealerne ved brobyggeriet gøres så små som muligt. Og samtidig har vi taget stilling til spørgsmålet om anlæggelse af erstatningsnatur der, hvor der alligevel sker ødelæggelser.

Karin-Merete Mose oplyste, at der i forhold til Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 er pålagt Holstebro Kommunen meget store opgaver. Som et eksempel herpå udleverede hun en af natur- og miljøafdelingen udarbejdet omfattende afgørelse i en dispensationsanmodning fra Vejdirektoratet.

Kommunen har meddelt dispensation på vilkår, der er specificeret i 21 punkter - kan ses på kommunens hjemmeside www.holstebro.dk

 

Ingen birkemus

Den omtalte afgørelse indeholder mange bilag, der minutiøst beskriver, hvordan der for eksempel skal afspærres, anlægges erstatningsnatur på minimum 7,82 ha senest i 2019, hvordan der skal tages hensyn til sejlads på Storå, hvordan vandløb må forlægges og meget mere.

Med hensyn til forekomst af truede dyrearter henvises der i afgørelsen til VVM-redegørelsen, hvor der om birkemusen er anført, at man ikke har fundet den øst for Holstebro. Derimod er stor vandsalamander og spidssnudet frø registreret i flere vandhuller.

Klubbens fire medlemmer fik under mødet et fint supplement af oplysninger om motorvejsbyggeriet, og samtidigt blev skitseret, hvordan der kan samarbejdes.

 

Biologerne Payman Hassan Sidiq og Bo Boysen er i konstant dialog med Vejdirektoratet om de mange spørgsmål, der opstår, når den nye Holstebromotorvejen snart skal etableres ind over meget naturfølsomme områder. Foto: Frede Rosenberg

Der venter medarbejderne i Natur- og Miljøafdelingen en omfattende indsats med kontrol og tilsyn af naturen i forbindelse med motorvejsbyggeriet. Her ved Storå-dalen bliver det spændende at se, hvordan naturen forandrer sig - og falder til rette igen. Foto: Ejgil Basselbjerg

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net