Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Hæger om følsom natur.
 
 

 

Værdifuld natur berøres mindst muligt under byggeriet af Holstebro Motorvejen.

Frede Rosenberg

- En lokalitet med en særlig bevaringsværdig natur.

Sådan betegner biolog Niels Krogh Kristensen fra Vejdirektoratet og Mark Nedergaard fra Holstebro Kommunes natur- og miljø-afdeling området ved den 225 meter lange dalbro over Tvis å, som entreprenørfirmaet A/S Aarsleff snart er færdig med at bygge.

Ved Tvis Å skal broen bygges henover et meget følsomt og værdifuldt natur-område med mange dyr, en særlig værdifuld eng med orkideer og en flydende flere meter tyk ø af sammenfiltrede rødder på tørv - en såkaldt hængesæk Derfor et det vigtigt, at naturen berøres mindst muligt under byggeriet

Det er især sket ved at etablere en midlertidig arbejdsbro hævet over de naturbeskyttede arealer.

Derimod er naturen på de naturbeskyttede arealer under motorvejsbroerne ved Storå, Savstrup Å (undtagen et areal med hængesæk) og Gammelby Bæk, ikke helt så højt kategoriseret Her lægges det øverste muldlag i depoter og afmærkes for senere, når motorvejen er færdig, at blive lagt tilbage i det oprindelige område. På den måde bevares frøpuljen og vegetationen og landskabet genskabes under broerne i ådalene.

Efter gældende praksis skal der ydes erstatningsnatur svarende til det dobbelte af den beskyttede natur, der inddrages til motorvejen.

Det er kommunen, der skal godkende et areal, som stel have et godt potentiale til at udvikle vegetation til de naturtyper som i løbet af nogle år naturligt vil falde ind under naturbeskyttelse.

Foreløbigt er der udpeget et samlet areal på omkring otte hektar - omfattende skov, hede, eng og vandom¬råder. Erstatningsområdet skal formentlig etableres ved Morrevej. Arealet bliver tinglyst med servitutter.

-Vi tror, at vi lander biologisk rigtigt ved motor-vejsbyggeriet Vi vil også rose entreprenørerne og deres folk for, at vi har kunnet benytte deres ekspertise, siger biologerne. Næppe nogen anden foranstaltning til gavn for naturen (specielt krondyrene) har været større end bygningen af faunabroen over den kommende Holste- bromotorvej til et tocifret millionbeløb.

 

Biologerne Niels Krogh Kristensen (til venstre] og Mads Nedergaard har haft et meget konstruktivt samarbejde med de mange involverede entreprenører og deres mandskab. Indbyrdes løser de også miljømæssige udfordringer, som kommer undervejs i et stort motorvejsbyggeri. Foto: Thorkild Fleng

For at de naturbeskyttede arealer under motorvejsbroen ved Tvis Ådal kun berøres, hvor broen har bærende søjler, er den midlertidige arbejdsbro og understøtninger anbragt på nedrammede jernrør, der fjernes, når byggeriet er færdigt. Hængesækken er uberørt andre steder under motorvejsbroen. Foto: Ejgil Basselbjerg

 Niels Krogh Kristensen oplyser, at der er mange krondyr i området, og bestanden skal sikres bedst muligt, så der også er noget at se på om 100 år.

- Vi har sat vildtkameraer op på en strækning ved Silkeborg, der kan vurdere effekterne af de etablerede faunapassager og jeg så gerne, at der om nogle år gennemføres en overvågning her på den store faunabro lige ved kommunegrænsen også, siger biologen

Stor vandsalamander og spidssnudet frø er med på EU’s lister over beskyttede dyrearter, og derfor er Danmark forpligtet til at beskytte dem og deres levesteder. De fredede dyrearter er kortlagt i WM-fasen, og der er foretaget afværgeforanstaltninger til bevarelse af dyrenes økologiske funktionalitet

Og der gøres da også meget i forbindelse med motorvejs-byggeriet for at sikre deres fremtid.

- Der opsættes paddehegn, laves padderør under motorvejen og etableres og genskabes vandhuller. Endemålet er 60 vandhuller i kommunen. Nogle af de eksisterende vandhuller oprenses og nye graves ud godt hjulpet af berørte lodsejere, oplyser Mark Nedergaard.

 

Langs arbejdsbroen er opsat tagrender, der kan opfange forurenet vand fra broen. Vandet føres over til en nedfældningstank. Foto: Ejgil Basselbjerg

 


Naturen omkring Tvis ådal.

 


Naturen omkring Tvis ådal.

 


Bygningen af kæmpefaunabroen over motorvejen tæt på Holstebros kommunegrænse til Herning Kommune kan godt lede tankerne hen på bygning af pyramiderne. Foto: Ejgil Basselbjerg

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net